Mesiac fotografie 2017

MYSTIKA MONTÁŽE / THE MYSTIQUE OF MONTAGE (FIN)

FOTOGRAFICKÉ POHĽADNICE ZO ZAČIATKU 20. STOROČIA PHOTOGRAPHIC POSTCARDS OF THE EARLY 20TH CENTURY

Kurátor / Curator
Harri Kalha

Pôvodná koncepcia pre
Múzeum fotografie,
Fínsko / Originally
conceived for Museum
of Photography,
Finland

Otvorené / Open
denne / daily
11:00 – 18:00

Vstupenky / Tickets
3 €
Platí pre všetky výstavy
v SEDF / valid for all
exhibitions in SEDF

Kontakt / Contact
+421 2 54 41 82 14
www.sedf.sk