Mesiac fotografie 2017

PREZENTÁCIA KNIHY: RED POPPY FIELDS / LAUNCH OF THE BOOK: RED POPPY FIELDS

Pri príležitosti stého výročia prvej svetovej vojny vznikol projekt Red Poppy Fields, ktorý sa zameriava na reflexiu tejto európskej, vlastne celosvetovej tragédie so všetkými jej sociálnymi, ekonomickými a historickými dôsledkami. Kniha prezentuje výber z prác všetkých zúčastnených umelcov a tiež štyri texty odborníkov z oblasti dejín a umenia – Gabrieli Uhl, Marka Štepeca, Mihu Colnera a Dejana Upon the 100th anniversary of the First World War the Red Poppy Fields project is focusing on the reflections of this European and global tragedy, with all its social, economic and historic consequences. Book is presenting the selection from the works of all participating artists as well as four texts by experts from art and history fields, among them Gabriel Uhl, Marko Štepec, Miha Colner and Dejan Sluga.

Autor a vydavateľ /
Author and Editor:
Dejan Sluga

Prezentácia /
Launch
2. 11. 2017 o 14:30

Spoluorganizátor
/ Coorganizer
Photon – Centre
for Contemporary
Photography